Удостоверения

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Фирма „ДИСТРИГАЗ-ВТ ” ЕООД има издадени Удостоверения от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София за поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност на:

  • Стоманени газопроводи, съоръжения, инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ;
  • Газопроводи, съоръжения, инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Фирма „ДИСТРИГАЗ-ВТ ” ЕООД е вписана в Централния Професионален Регистър на Строителите в България, за което има издадени удостоверения:

  • № III – 002413 за изпълнение на строежи от енергийната инфраструктура – трета група, трета категория;
  • № V-006303 за изпълнение на отделни видове СМР – пета група, съгласно Националната класификация на икономическите дейности.